Finques Tiana

Quins documents necessites per llogar una propietat a Catalunya?

Per llogar una propietat a Catalunya, cal comptar amb certs documents que et permetran formalitzar el contracte d’arrendament de manera legal i segura. Aquests documents són requerits tant per part de l’arrendador com de l’arrendatari, i la seva presentació és fonamental per establir els drets i les obligacions d’ambdues parts. A Finques Tiana us expliquem quins són els principals documents que se solen sol·licitar en aquest procés.

 

Document d’identitat

Tant l’arrendador com l’arrendatari han de presentar el document nacional d’identitat (DNI) o, en cas de ser estrangers, el passaport i el número d’identificació d’estranger (NIE).

Contracte d’arrendament

Es requereix un contracte d’arrendament per escrit que estableixi les condicions i els termes del lloguer. Aquest contracte ha de contenir informació com la durada del contracte, l’import del lloguer, les responsabilitats de cada part i qualsevol clàusula addicional acordada.

Justificant dingressos

L’arrendatari haurà de presentar documents que demostrin la seva capacitat per afrontar el pagament del lloguer, com ara nòmines, declaracions d’impostos o certificats bancaris. Aquesta documentació se sol·licita per garantir la solvència econòmica de l’inquilí.

Referències personals o laborals

Alguns propietaris poden sol·licitar referències personals o laborals que avalin la bona conducta de l’arrendatari. Aquestes referències poden ser cartes de recomanació dels ocupadors anteriors o persones de confiança.

Fiança o dipòsit

A Catalunya, se sol requerir el pagament d’una fiança o dipòsit equivalent a una o dues mensualitats de lloguer. Aquesta quantitat s’utilitza com a garantia en cas d’incompliment del contracte o danys a la propietat.

Certificat de solvència

Alguns propietaris poden sol·licitar un certificat de solvència emès per una agència d’informes de crèdit per verificar la situació financera de l’arrendatari.

Aval Lloguer de la Generalitat

L’Aval Lloguer de la Generalitat és un programa de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer a aquelles persones que tenen dificultats per presentar les garanties econòmiques requerides pels propietaris. Aquest programa funciona com una garantia de pagament per a l’arrendador. La Generalitat actua com a avalador i es compromet a fer front als impagaments per part de l’inquilí fins a un determinat import establert. D’aquesta manera, el propietari té més seguretat en el cobrament de la renda mensual.

 

Aquests són els documents més comuns que se sol·liciten en llogar una propietat a Catalunya. Tot i això, és important tenir en compte que els requisits poden variar segons el propietari o l’agència immobiliària. Es recomana contactar directament amb l’arrendador o l’intermediari per obtenir informació precisa sobre els documents necessaris en cada cas específic.

 

Post a Comment