Política de privacitat

Aquest web compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE o LSSI). Compleix, també, amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals (LOPDGDD).

Responsable del tractament: Finques Tiana, S.L.
Adreça: C/ Lola Anglada 37 – 08391 Tiana (Barcelona)
CIF: B-66795766
Correu electrònic: info@finquestiana.com
Nom del domini: https://finquestiana.com

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del que disposa l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un/s fitxer/s automatitzats, propietat de Wellness Diputació, S.L., que es troben degudament inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per a gestionar la relació comercial amb vostè.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Quines dades personals podem recollir i per què

Tractem les teves dades personals amb les finalitats següents:

  • Enviament d’informació vinculada a Finques Tiana, S.L. Aquest enviament es produirà quan ho hagis acceptat expressament -mitjançant algun dels formularis web o físics que pots arribar a emplenar- o bé quan hi hagi un interès legítim de Finques Tiana, S.L., en cas que hagis establert una relació jurídica o contractual amb Finques Tiana, S.L.
  • Contacte: En el cas que hagis emplenat algun dels formularis de contacte del web, tractarem les teves dades per atendre a les teves consultes i per gestionar la petició sol·licitada. La legitimació d’aquest tractament és el teu consentiment donat en el moment d’emplenar i enviar el formulari, marcant la casella d’acceptació de la política de privacitat.
  • Aplicacions de missatgeria instantània: En el cas que hagis emplenat el formulari d’ús i adhesió d’alguna de les aplicacions de missatgeria instantània gestionades per Finques Tiana, S.L., t’informem que les dades que ens facilitis seran tractades per tal d’incorporar-te al canal de missatgeria que sigui (Whatsapp, etc), amb les seves corresponents llistes de distribució per tal de poder rebre informació que t’interessi relacionada amb Finques Tiana, S.L. La legitimació d’aquest tractament es troba en el teu consentiment, que ens dones en el moment que accedeixes al canal de missatgeria de manera voluntària.
  • Realitzar estudis estadístics.

Quant de temps conservarem les teves dades personals?

Quan la relació amb Finques Tiana, S.L. sigui de naturalesa jurídica o contractual, les teves dades es conservaran mentre la citada relació sigui vigent. Quan el tractament de dades tingui origen en el teu consentiment, les teves dades es conservaran sempre que no t’hagis oposat al seu tractament. En tots dos casos, les dades s’han de conservar durant el termini previst per la normativa vigent aplicable en cada cas (especialment, fiscal, comptable i contractual).

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal per al tractament de les dades és el teu consentiment. Quan no existeixi aquest consentiment, Finques Tiana, S.L. podrà tractar les teves dades d’acord amb l’interès legítim, sempre que existeixi una relació jurídica o contractual prèvia. Finques Tiana, S.L. està legitimada pel tractament d’aquelles dades necessàries pel compliment de les obligacions legals a les quals està subjecta.

A quins destinataris comunicarem les teves dades personals?

Finques Tiana, S.L. només comunicarà les teves dades a tercers quan existeixi el teu consentiment inequívoc i previ o bé quan la comunicació sigui necessària per complir d’una obligació legal. En determinats casos, Finques Tiana, S.L. podrà comunicar les teves dades a tercers que li prestin serveis o amb qui col·labori, exclusivament per la correcta execució del servei o col·laboració, sempre en el marc d’un contracte d’encarregat de tractament per part dels tercers. Finalment, Finques Tiana, S.L. podrà utilitzar, per a algunes de les finalitats anteriorment descrites que impliquen enviaments informatius, plataformes adherides al Privacy Shield, com ara MailChimp o SurveyMonkey, o altres empreses d’enviament massiu de comunicacions electròniques o pagaments electrònics.
No es transfereixen dades a països tercers o a organitzacions internacionals.

Quins són els teus drets en relació amb les teves dades personals?

  • Dret d’accés: sol·licitar una còpia de les teves dades personals que Finques Tiana, S.L. té emmagatzemades.
  • Dret de rectificació o supressió: sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, demanar-ne l’actualització o la seva supressió.
  • Dret de limitació: sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en aquest cas les conservarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
  • Dret d’oposició al tractament: sol·licitar que Finques Tiana, S.L. deixi de tractar les dades, en la forma que ho indiqui, tret que per motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
  • Dret a la portabilitat: sol·licitar que les seves dades siguin tractades per un altre responsable, en aquest cas, Finques Tiana, S.L. en facilitarà la portabilitat.

La persona interessada pot exercir aquests drets adreçant-se al correu electrònic info@finquestiana.com o bé a l’adreça postal carrer Lola Anglada 37, 08391 Tiana (Barcelona). La sol·licitud ha de ser per escrit i s’ha d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia del DNI, ja que es tracta d’un dret personalíssim. Si vols descarregar-te un model d’exercici de drets, fes clic aquí. Així mateix, les persones interessades poden acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades.

DIRECCIONS IP
Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades per tal d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, ordre de visites, punt d’accés, etc.

SEGURETAT
El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot plegat amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés. Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia,…) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (Https://,…), de manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.